Home / مصاحبه و گزارش / از فرصت مغتنم 2018 برای تبریز تا ایراد طرح جامع شهری

از فرصت مغتنم 2018 برای تبریز تا ایراد طرح جامع شهری

عملکردشهردار دارای نقاط ضعف و قوت زیادی است/سال 2018یک فرصت برای تبریز است/حذف اتوبان شمالی تبریز ازطرف سه راهی اهربه طرف اتوبان بازرگان از ایرادات طرح جامع شهری است

 تابناک تبریز در یک سال عمر باقی مانده شورای شهر سراغ اعضای شورای شهر می رود تا از سه سال متن و حاشیه شورای شهر پرده بردارد.دکتر جعفر مدبر که عضو فعال شورای شهر تبریز است، در مقابل خبرنگار تابناک تبریز پاسخگوی سوالات می شود.
تابناک تبریز:مشکلات شهری تبریز راچگونه ارزیابی میکنید؟

موضوع حاشیه نشینی،هم ازلحاظ شهرسازی و هم ازلحاظ فرهنگی وتوسعه شهری یکی از معضلات مهم است و باید با برنامه ریزی بلند مدت ومداوم درجهت حل این مشکلات اقدام شود؛منابع درآمد شهرداری عمدتایک بحث هزینه براست و تامین هزینه های جاری شهرداری،خدمات شهری وحوزه عمران مستلزم سرمایه گذاری مناسب برای رسیدن به درآمد پایداراست.

توانمندکردن مناطق جزء مباحث محوراست و اجرای پروژه مسیرگشایی می تواند در راستای پروژه های عمرانی درتوانمند سازی مناطق به حساب‌آید.

تابناک تبریز؛نظرتان درخصوص عملکردشهردار چگونه است؟
کارکرد شهردار امروز که بارکود مواجه هستیم وساخت وسازکم است متعاقبا درآمدهای شهرداری مشکلات فراوانی راسپری می‌کند وعملکردشهرداردارای نقاط ضعف و قوت زیادی است.

نقاط قوت شهردار رامیتوان در مباحث خدمات شهری،تامین هزینه های جاری شهرداری و کم وبیش در پروژه های عمرانی مشاهده کرد.

نقاط ضعف شهردارنیز درسیستم مدیریت شهری وموضاعات فرهنگی اجتماعی قابل رویت است ومیتوانست ازاین خوبتر باشد.

تابناک تبریز؛پیشنهادتان برای برگزاری باشکوه تبریز 2018 چیست؟

2018یک فرصت برای تبریز است و بایدهدف گذاری وبرنامه ریزی مناسبی درجهت آغاز یک حرکت عمومی انجام گیرد وبافرهنگسازی ویژه می‌توان زیر ساخت خوبی برای توسعه تبریزبه وجود آورد؛2018برای همه است ومخصوص یک سازمان واداره نیست وهمه آحاد ملت واقشار مختلف جامعه ازاین فرصت درجهت پیشرفت تبریز بهره ببرند.

تابناک تبریز؛برداشت خودازطرح جامع تبریزچیست؟
طرح توسعه و آینده بیش از15سال تبریز رارقم می‌زند؛این طرح علیرغم نکات مثبت خود دارای نکات منفی نیزاست وحذف اتوبان شمالی تبریز ازطرف سه راهی اهربه طرف اتوبان بازرگان و نیز عدم توسعه جمعیتی تبریز درجنوب شهربه سمت دامنه سهند جزئی از ایرادات طرح جامع است.

تابناک تبریز؛نظرتان راجع فساد اخیر شوراچیست؟
تانتیجه قطعی دادگاه مشخص نشده نمی‌توان نظرداد،سازمان عریض وطویل شهرداری به وجود آمدن این قضایا محتمل است؛جریان فساد شورابه خوبی رسدوشناسایی شده ودرابتدابرخورد شد.

تابناک تبریز؛نظرتان درابقای دبیری به عنوان ریاست شوراچیست؟
اکثریت هم نظرشدند که یک سال باقیمانده شورا بدون ایجاد تنش باشد وبرای حفظ وانسجام شورا به دبیری رای دادند.

تابناک تبریز؛انتخابات سال آتی چگونه رقم می‌خورد؟
انتخابات سال آتی به سه دلیل یک انتخابات سخت ومشکل برای نامزد هااست؛کاهش اعضای شورابه13نفر،حضورجریانات سیاسی وسلایق مختلف ازعمده ویژگی های انتخابات سال آتی شورای شهرتبریز است؛هرفرد یاجریان سیاسی بتواند اعتماد مردم راجلب کند وپایگاه مردمی داشته باشد موفق می شود.

سخن آخر ازمدبر:
به‌عنوان نماینده مردم تبریز در3دوره شوراشهر ازمردم آگاه تبریز خواهش می کنم درانتخاب خود نهایت دقت راداشته باشند وتاثیر آرای خود درزندگی همه مردم شهر را به همراه جلب رضای خدادرنظر داشته باشند تاشورایی پرافتخار ترازادوار گذشته شورا انتخاب شود.

About modab

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*